U bevindt zich hier: Home nieuwsberichten
volgende >>
<< vorige Pagina
NieuwsberichtenErfgoed Manifest        Verklaring (Perspublicatie erfgoed)
Bericht uit het Klökske van deze week
Verslag van de lezingen van Huys “De Donck” en “Meijl op Zeven” van 16 oktober in het Parochiehuis.
Onder zeer grote belangstelling, ongeveer 50 aanwezigen, deden Xavier van Dijk en Huub Kluitmans ieder hun verhaal. Voordat Xavier van Dijk inging op de resultaten van het onderzoek  van Huys “De Donck” gaf Mart Lenssen een korte toelichting over de aanleiding en de beginfase van het onderzoek. In 2015 nam Joep van Enckevort ( de huidige bewoner van de Donck) contact op met de heemkundevereniging met de vraag om eens te bekijken of er geen onderzoek kon plaats vinden naar de restanten van het kasteel “Huys De Donck”. Joep zelf en de werkgroep dorpseigene hadden met graven al verschillende waardevolle materialen gevonden. Het leek de heemkundevereniging zeer de moeite waard  om hier een vervolg aan te geven. Er is toen door Mart Lenssen contact gezocht met de archeoloog Xavier van Dijk.
Het kasteel stamt waarschijnlijk uit de 14de eeuw en de leden van de familie Van der Donck worden gezien als de vroegste 'Heren van Sevenum'. De naam van het Huys is ontleend aan de familie van der Donck die tot 1545 bezitters waren van de Donck. Zij hadden verschillende rechten zoals tiendrecht, het patronaatrecht, jachtrecht, molenrecht. De laatste Heer had alleen maar dochters, een ervan, Johanna, trouwde met een van Vlatten en daardoor werd de familie van Vlatten. Namen van andere eigenaars zijn in willekeurige volgorde: Willem Vincent van Wittenhorst; Schenk van Nijdeggen; van Stepraedt. Samen met een aantal leden van de heemkundevereniging heeft Xavier wel 660 proefboringen en grondmetingen verricht om zo bij ongeveer vast te kunnen stellen waar het kasteel heeft gelegen en welke omvang het had. Zoals restanten van de grote en de kleine toren, fundamenten, grachten, een voorburcht. Het is nog onduidelijk of het onderzoek een vervolg krijgt.
Het pad Meijl op Seven.
Huub Kluitmans gaf na de pauze uitleg over het pad mijl op seven. Meijl op  Seven is een pad tussen Meijel en Sevenum.
Een mijl is 1487 meter. Elke meijl is voorzien van een Meijlpaal. De uitdrukking gaat terug op de plaatsen Meijel en Sevenum. Tussen die dorpen, die relatief dicht bij elkaar liggen, liep vroeger een weg die zo slingerde en kronkelde dat het veel tijd kostte om van de ene plaats naar de andere te komen. Van Meijel en Sevenum werd daardoor op een gegeven moment spreekwoordelijk gebruikt voor `een lange omweg maken'. De eerste wandelmijl begint bij de St. Wilbertsput (ook wel St. Willebrordusput genoemd) aan de huidige weg van Meijel - Neerkant en vervolgens loopt het pad over de Kwakvors, de Marisberg, Houwenberg, Roomweg, de Struiken, de Schatberg, de Steegberg, het Grootveld, de Hees en eindigt in de kerk van Sevenum waar achter in de kerk het laatste paaltje staat.
Namens de activiteitenwerkgroep,
Jan Dinghs.


Aflaatbrief  1317 -  2017

Wat gedenken we eigenlijk? We gedenken niet het zevenhonderd jaar bestaan van de parochie. Het in 2005 verschenen boek “Sevenum en zijn kerk” heeft als ondertitel “Duizend jaar dorp en parochie”.
In 1948 is er op de plaats van de verwoeste kerk archeologisch onderzoek verricht. Resten van 3 kerken kwamen tevoorschijn. De heer T. Huijs komt in zijn lezing over de aflaatbrief tot de volgende conclusie: “Alles afwegende vind ik dat je de eerste Sevenumse kerk gerust enkele honderden jaren verder mag terugplaatsen in de tijd dan 1317”.
We gedenken wel dat zevenhonderd jaar geleden een aflaatbrief is ontvangen. Een aflaat is een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van straf voor zonden die men had gebiecht. De opbrengst van deze aflaat was onder meer bedoeld voor onderhoud en aankleding van de pas verwoeste kerk. In deze brief, geschreven door Paus Johannes XXII, staat:
“Omdat wij wensen dat de parochiekerk van de heilige Fabianus en de heilige Sebastianus te Sevenum…. druk bezocht wordt met passende eerbewijzen en door alle christengelovigen voortdurend vereerd worden, daarom verlenen wij een aflaat aan allen die uit echt berouw gaan biechten en naar genoemde kerk komen…voor aanbidding, als pelgrim en voor gebed; die een helpende hand bieden bij het onderhoud van het gebouw, de opluistering, versiering en verlichting; of die lijden in doodsnood; of die van hun vermogen aan de genoemde kerk een testamentaire schenking doen, geld sturen of zelf komen schenken; teven aan allen die zieken bezoeken….en degene die lopend over de begraafplaats van deze kerk devoot Onzevader en een Weesgegroet bidt voor de zielen van hen wier lichaam daar begraven liggen”.
De aflaat wordt verleend aan hen, die naar de kerk komen als gewone gelovige of als pelgrim; aan hen die helpen bij het onderhoud van de kerk; aan hen die zorgen voor opluistering, versiering en verlichting; aan hen die geld schenken; aan hen, die zieken bezoeken; aan hen, die lijden in doodsnood; en hen die het kerkhof bezoeken. Heel het actieve kerkelijke leven komt aan bod. Opvallend is het vernoemen van het bezoek aan de kerk als pelgrim.
Bij gelegenheid van de ingebruikname  in 1880 van de nieuwe kerk, kende Paus Leo XIII een volle aflaat toe. Deze aflaat kon men verdienen op het feest (20 januari) en octaaf van de kerkpatronen. Pastoor Janssen schreef in zijn dagboek: “Ons doel bij de oprichting van deze volle aflaat, te verdienen op het feest en het octaaf van de heilige Fabianus en Sebastianus, was de godsvrucht jegens onze kerkpatroon die vooral wegens de voorbereiding tot de kermis (vroeger de eerste zondag na de 20e januari), veel te wensen overliet, op te wekken en de oude verdwenen bedevaart ter ere van de St. Sebastianus als patroon tegen besmettelijke ziekte onder de mensen en het vee, weder in leven te roepen”.
Sevenum is nooit een Tienray en zeker geen Kevelaer geworden!


<https://www.facebook.com/ArchiefVenlo/photos/a.148716828530900.32560.147871798615403/1236206869781885/?type=3>Openingstijd "Dorpsarchief De Spinde"
Het dorpsarchief  (Mgr. Evertsstraat 11 5975 BR Sevenum) is elke zaterdagmorgen geopend van 10:00 tot 12:30 uur. Belangstellenden kunnen hier terecht voor informatie uit het dorpsarchief. De Heemkundevereniging Sevenum heeft de beschikking over een uitgebreide bibliotheek, fotoarchief, ruime verzameling bidprentjes en audiovisueel archief. Daarnaast kan men hier terecht voor het afhalen van publicaties. Uitleen van bepaalde zaken is toegestaan, vraag de archiefmedewerkers naar de mogelijkheden.  Voor verdere informatie zie onze website  
www.heemkundesevenum.nl <http://www.heemkundesevenum.nl>  of u kunt contact opnemen via heemkundesevenum@gmail.com