Beschrijving gemeentelijk monument

Markt 1 r.k. kerk Fabianus en Sebastianus

De kerk bezit een zorgvuldig uitgevoerde baksteen architectuur en is gaf en ongeschonden. Door haar ligging domineert ze het centrum van Sevenum, daarmee uiting gevend aan de centrale positie die de kerk en religie vroeger in het maatschappelijk leven innamen.  Historische beschrijving Een prent uit 1675 van Josua de Grave geeft een indruk van de kerk zoals die er tot 1880 uit zag. In dat jaar begon men met een grote uitbreiding die meer weg had van nieuwbouw, naar ontwerp en onder leiding van de bekende architect Pierre Cuypers. Er bleef van de oorspronkelijke kerk niet veel over, eigenlijk werd alleen de toren uit 1514 gehandhaafd.  Op 22 november 1944 zijn de neo-gotische kerk en het ervoor liggende oude raadhuis door terugtrekkende Duitse troepen nagenoeg geheel verwoest. Bouwkundig - en archeologisch onderzoek ter plaatse na de tweede wereldoorlog wijzen uit dat er voor de huidige kerk in acht fasen aan kerkgebouwen gebouwd, herbouwd en verbouwd is: een ontwikkeling van een eenvoudige oerstenen kerkje in 13oo tot de monumentale kerk uit 1880.  Onder het pastoraat van pastoor Linssen werden er plannen gemaakt om een nieuwe kerk te bouwen. De architecten H. en G. Valk uit Den Bosch kregen de opdracht om een ontwerp te maken, een ontwerp dat veel discussie opriep. Dankzij de niet aflatende inzet van pastoor Linssen is de kerk van architecten Van der Valk er toch gekomen. Het werd een kruiskerk van baksteen, waarbij alleen de toren herinnert aan zijn voorganger uit 1514. In 1953 startte de bouw, die twee jaar duurde. Op 15 oktober 1955 werd de nieuwe kerk officieel in gebruik genomen. Bouwkundige beschrijving: De parochiekerk van Sevenum is een kruiskerk met breed middenschip, smalle zijbeuken, brede dwarsbeuken, priesterkoor, enkele kapellen en een zware, opgaande toren. Ze is gebouwd tussen de jaren 1953 en 1955 als vervanging van de in de tweede wereldoorlog verwoeste voorgangster. Het geheel is sober uitgevoerd en heeft een neo-romaanse trekjes. De kerk is helemaal opgetrokken in appelbloesem handvormsteen, gemetseld in wild verband. De sobere bouw kent alleen enige siermetselwerk in de vorm van een muizentand onder de dakrand en vlechtingen in de kopgevels van de zijbeuken.  De kerk wordt afgedekt door zadel- en lessenaarsdaken, het hoofdgebouw is oost- west gesitueerd met op de kopse zijde aan de westkant de toren. Deze is in de zichtlijn van de Markt geplaatst. De daken van de kerk zijn gedekt met gebakken keramische pannen. De toren is voorzien van een stijl tentdak overgaand in een achtkantige spits. Dit dak is gedekt met Noorse leien. Bovenop de toren staat een kruis met haan. Op de kruising van het middenschip, dwarsbeuken en priesterkoor staat een vlieringtorentje met een kleine luidklok. De vensters zijn door bakstenen roeden onderverdeeld. Tussen de vensters zijn steunberen aangebracht. De bovenste ramen en de ramen in de kopgevels van de zijbeuken bevatten glas-in-lood. De onderste ramen bevatten gebrandschilderde vensters. Ook de toren, de doodskapel en het priesterkoor zijn gebrandschilderde ramen te vinden van bekende glazeniers zoals D. Wildschut, J. Adams, G. v. Wegberg en W. v. Moerkom.  De toren bestaat uit vier gestapelde bouwlagen. In de onderste laag is de ingang ondergebracht, voorzien van een zware houten deur. In de tweede laag is boven de ingang een groot gebrandschilderde raam aangebracht. Tevens zijn in deze bouwlaag blindnissen gemaakt, evenals in de derde laag. In de vierde bouwlaag zijn de galmgaten voor de luidklokken en het carillon.  Reden van plaatsing: Het object heeft architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld in in-en exterieur van een roomskatholieke kerk uit de wederopbouwperiode naar ontwerp van de architecten H. en G. Valk uit Den Bosch. Ook vanwege de zorgvuldig uitgevoerde baksteen-architectuur die deze kerk kenmerkt. Tenslotte is ook het
gave interieur wat betreft de ruimtelijke indeling en de interieur elementen zoals de gebrandschilderde ramen van bekende glazeniers van grote waarde. Het object heeft stedenbouwkundige waarde alsw essentieel onderdeel van de oude dorpskern van Sevenum, waarin de kerk- mede vanwege de markant situering op het dorpsplein- een beeldbepalende rol speelt. Ook de bijzondere betekenis die de kerk en toren qua verschijningsvorm heeft voor het aanzien van het dorp is van groot belang. Tenslotte is de kerk van grote waarde vanwege de ensemblewaarde in relatie met de omringende (landelijke) bebouwing om de Markt dier varieert van 18 en 19de eeuwse bebouwingen en dorpswoningen. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van het religieuze bewustzijn van de plaatselijke gemeenschap direct na de Tweede Wereldoorlog.